Maarten Ghysels: “Als onze dood onvermijdelijk wordt, komen we in een heel nieuwe fase in ons leven”.

Vroeg of laat wordt iedereen geconfronteerd met de dood. Soms lijkt de dood een onherroepelijk noodlot tezijn, dat enkel smart zaait. Of kan het anders? Kunnen we de pijn van het sterven verzachten? CHANGE ging op zoek …en vond troost. Via ons geloof, via rituelen, via opmerkelijke nieuwe inzichten uit de wetenschap, via getuigenissen en een open levensvisie kunnen we steun en kracht vinden om vooral de schoonheid van het leven te zien waarde dood een onderdeel van is.

Sterven,
laatste kans op groei

LEVEN ZONDER TOEKOMST
Jarenlang was onze aandacht gericht op de toekomst.Een volle agenda, allerlei activiteiten en ontmoetingen,opdrachten en uitkijken naar een volgende vakantie, vulde ons leven. Nu wordt het anders. Al onze plannen glippen als zandkorrels door onze vingers. Een lege agenda en het vooruitzicht nog slechts enkele maanden of dagen te zullen leven, is zeer confronterend. We worden gedwongen om stilte staan en los te laten.

OPRUIMEN EN HELEN
We krijgen tijd, veel tijd voor al die zaken waar we vroeger geen tijd voor hadden. We voelen pijn, verdriet en boosheidover wat ons nu overkomt. Dit past niet in ons leven.Ons lichaam is vol ziekte, ontstekingen of woekerendeprocessen. Niet alleen ons lichaam maar ook onze gevoelens scheuren daarbij open. Alles waar we jarenlang niet wildenbij stilstaan, komt nu naar de oppervlakte. We leren kanten van onszelf kennen die in ons gezonde leven nietaan de orde waren. We liggen overhoop met onszelf, met onzichtbare angstmonsters en demonen. We hebben nu tijdom alle onverwerkte zaken te verwerken. Nachtmerries en koortsaanvallen lijken ons daarbij te helpen. We krijgen velekansen om met onszelf in het reine te komen. Zelfs bij een plotse dood kunnen we in een korte tijd veel helen, wantdicht bij de dood komen we vanzelf in het tijdloze terecht.

DANKBAAR
Het heeft nu geen zin meer om vanuit controle te leven,rollen te spelen en maskers te dragen. Dit kan een hele bevrijding zijn: we mogen eindelijk onszelf zijn en hoevenons ook voor anderen niet meer anders voor te doen. We krijgen de kans om vrij van binnenuit te praten zonder angst.Dit zorgt voor diepgaande en ontroerende ontmoetingen,die verder reiken dan ooit tijdens ons gezonde leven mogelijk was. Immers, onze openheid inspireert onze geliefden, familie of vrienden ook tot een diepere openheid en kwetsbaarheid. Vaak krijgen we daarbij de kans om met onze geliefde alles wat voorheen niet bespreekbaar was,alsnog in alle openheid rond te maken. We kunnen elkaar ook bedanken voor de vele jaren van samen zijn. We kunnen zelfs vrede sluiten met mensen met wie we jarenlang in ruzie hebben gelegen en krijgen nu inzicht in deze ruzies opeen veel dieper niveau.

GLASHELDER
We worden steeds meer gedwongen om in het momentzelf te leven. Pijn en lastige gevoelens nemen ons in beslag,maar op rustige momenten opent zich een nieuwe wereld:aanwezig zijn in het moment. Mensen die vaak mediteren zijn hier beter op voorbereid. Onder de lagen van denken,voelen en gewaarworden komen we in een gebied van rusten stilte, waarin alles verbonden is met alles en iedereen.Hier zijn alle ervaringen intenser. Een aanraking van onze geliefde kan voelen alsof we haar voor het eerst echt aanraken, de smaak van voedsel is puur. In deze heldere momenten krijgen we ook vaak inzichten die ons grotere verbanden laten zien. Zaken die voorheen niet duidelijk waren, zijn nu glashelder. In één oogopslag overzien we ons hele leven. We maken ook een balans op van ons leven en verbazen ons dat we ons zo druk hebben kunnen maken over onbelangrijke dingen. Soms praten we met onze geliefden vanuit heel wijze woorden waarin alle levenswijsheid zich zomaar opent. Soms beleven we onszelf daarbij als één trillend veld van energie waarin alles verbonden is met elkaar en voelen we ons een onderdeel van een groter eenheidsbewustzijn.

TRANSFORMATIE
Zoals we allemaal op onze eigen manier leven en ieder unieke groeiprocessen doormaakt, zo sterven we ook allemaal op onze eigen manier, de enige manier die past bi jons. We komen die aspecten tegen die ons de meeste kans geven om ons leven alsnog rond te maken en te helen. Ink orte tijd kunnen we veel stappen zetten om los te latenen tot de ultieme overgave te komen. Sterven is één groot transformatieproces

Verder leven…
na de dood van je geliefde
De dood van je levenspartner is één van de meest ingrijpende gebeurtenissen in je leven. Het raakt al
je vezels en verandert je in een ander mens: soms treuriger en stiller, soms zachter en meer liefdevol,
soms krachtiger en wijzer.

LEEGTE
Na het overlijden van een geliefde, blijft een man of vrouw alleen achter in een leegte. Hun wereld stort in, elke dag wat meer voelbaar en tastbaar. Ze staan op, lopen in een lege kamer,niemand die glimlacht, tegen hen praat of hen plaagt. Niemand om in hun armen te nemen; mee te vrijen of om zich aan te ergeren. Deze leegte is verpletterend en neemt hen helemaal mee. Hun maatje waarmee ze zoveel deelden, is weg en komt nooit meer terug. Ze kunnen alleen naar de foto’s, teksten of beelden van hun geliefde kijken, maar als ze een kus willeng even of een knuffel, grijpen ze in het ijle. Overdag kan er nog afleiding zijn door contacten of dagelijkse bezigheden, maar ’s nachts gaat het vaak spoken.

Sterven is één groot transformatieproces

ÉÉN GROOT GAT
Er is één groot gat geslagen in hun leven. Een paar vormt eigen intieme patronen van samen zijn, van samen delen, van opstaan, naar het werk gaan en thuiskomen. Ze zijn gevormd uit een smeltkroes van wederzijdse verlangens, grenzen en gewoonten. Deze patronen sterven mee bij de dood van hun geliefde. Alle ervaringen voor en na het overlijden zijn van elkaar gescheiden. Hoe meer hun intieme relatie hun leven vulde en vervulde, hoe groter het gat en hoe zwaarder het is om verder te kunnen leven. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat paren,die heel verstrengeld zijn geraakt met elkaar, zonder elkaar niet verder kunnen.

DANKBAAR
Elke dag van hun liefdesleven passeert tijdens het rouwen voor hun geestesoog. De laatste maanden en dagen dringen zichdaarbij het meest op. Mensen die de kans hebben gehad om hung eliefde in zijn stervensproces te begeleiden, kijken terug opeen periode die uitputtend was, maar hen ook vele geschenken gaf. Ze waren intieme getuige van het fysieke aftakelingsprocesv an hun geliefde en tegelijk ook van zijn aanvaardingsproces van het onvermijdelijke einde. Soms zagen ze ook hoe hun geliefde alle ‘onaffe’ zaken rondmaakte en zich opende opeen manier die vroeger niet mogelijk was. Ook de herinnering aan de hele intense liefdevolle momenten die ze in die laatste maanden samen beleefden, kan troost en steun geven. Een man vertelde me dat wat hij in die maanden met zijn vrouw had gedeeld, veel dieper en intenser was dan wat ze ooit daarvoor deelden. Hij voelde zich hier heel dankbaar over. Deze periode geeft vele mensen ook de kans om elkaar tot in hun diepste wezen te leren kennen en alles wat in hun liefdesleven niet rond was, alsnog rond te maken. Vele paren bedanken elkaar ook voor alles wat ze met elkaar hebben kunnen leven en delen.Helaas zijn er ook veel rouwende mensen die zelfs niet de kans hebben gekregen om afscheid te nemen en samen te delen.

HET JUISTE MOMENT?
Een vraag die tijdens het rouwen ook steeds blijft spelen is waarom? Waarom nu? De dood van een geliefde komt meestal te vroeg. Vele paren wilden nog zo veel dromen waar maken en zoveel samen beleven. Dat maakt de pijn nog groter. De astrologie en de oosterse culturen zeggen dat mensen geboren worden en sterven op het juiste moment, op de juiste plaats enin de omstandigheden die precies bij ons passen. Tijdens het rouwen voelt dit heel anders, zelfs voor die mensen die ervaren dat tijdens hun leven alles wat er gebeurt precies op het juiste moment in hun leven komt. Zoals bijvoorbeeld een boek dat op het goede moment naar hen toekomt of een cursus die toevallig op hun pad komt. De dood van een geliefde ook op deze manier zien, is niet zo gemakkelijk. Toch komt het voor. Een vrouw vertelde me dat ze een jaar na het overlijden van haar man tot het besef was gekomen dat zijn dood precies op het juiste moment was gekomen, zowel voor hem, voor haar als voor hun relatie. Zijn leven stond stil en zij bloeide als nooit tevoren.Hij voelde zich niet prettig bij deze nieuwe ontwikkeling van zijn vrouw. Ze besefte dat als haar man was blijven leven,ze waarschijnlijk uit elkaar zouden gegroeid zijn met een pijnlijk scheidingsproces als resultaat. Zijn dood had deze pijnvoorkomen.

Ken jezelf: weet wat jou voedingin je leven geeft en wat essentieel isom verder te kunnen leven alseen geliefde zou overlijden

Zorg dat je naast het leven met je geliefde nog een aantal intieme vrienden hebt, waarmee je ook veel kunt delen

Zorg dat je onderdeel bent van een groep, een gemeenschap of vereniging: dit is een bedding om in moeilijke tijden erbij te blijven horen.

STEUN VAN DE ANDERE KANT
Rouwen is ‘rauw’ en pijnlijk. Het is een proces van verwerken en loslaten. Hun geliefde komt nooit meer terug. Toch blijven velemensen zich wel innig verbonden en gesteund voelen door hun geliefde. Soms blijft hun geliefde tastbaar aanwezig en geeftantwoorden op alle vragen. Voor sommige mensen blijft hij als een engelbewaarder op hun verdere levenspad. Contact houdenmet een overleden geliefde is gemakkelijker als de overlevende gelooft dat hun geliefde op één of andere manier als ziel blijftverder leven. Zijn ziel kan dan veel meer aanwezig blijven en hun leven blijven bezielen.

NIEUW LEVEN
Tijdens het rouwproces leeft de achtergeblevene een tijdlang meer in de wereld van de dood dan van het leven. In een Maarten Ghysels is een leraar in de liefdes- en minnekunsten. Als psychiater,relatietherapeut en seksuoloog heeft hij een degelijke klassieke basis, maar daarnaast is hij tevens lichaamsgericht psychotherapeut, sexual-grounding therapeut en tantra leraar. Oude en nieuwe inzichten met elkaar verbinden iséén van zijn grote krachten. Omdat zijn CHANGE Evening op onze redactie zoveel losmaakte bij de deelnemers, vindt CHANGE Maarten dé geschikte man om zijn verdiepende en verrassende inzichten met onze lezers te delen.rouwproces zijn er zoveel verschillende fases van verwerkenen loslaten en geleidelijk komt er bij de meeste mensenweer ruimte voor nieuw leven. Ze vinden een weg om verder te leven en zich open te stellen voor nieuwe invullingen en ontmoetingen. Vrienden, familie en buren kunnen hierin een belangrijke rol spelen, bv. door hen mee uit te nemen, samen te zijn, samen verdriet te hebben en samen weer te eten, tekoken, wat te organiseren. Hun werk of zorg voor hun kinderen kan hen weer zin geven. Zich gesteund voelen door een groepof gemeenschap kan ook veel troost en steun geven. Hier zijn ze samen met andere lotgenoten. Immers in elke familie is erwel een geliefde veel te vroeg gestorven. Samen verdriet delen en zien hoe andere mensen nu verder leven, kan steun en hoopgeven. Even belangrijk is het om zelf een doel in hun leven te hebben, waardoor het de moeite waard is om verder te leven.

Als onze dood onvermijdelijk wordt, komen we in een heel nieuwe fase in ons leven.

Ook deze fase, geeft ons volop kansen om te groeien in liefde en in bewustzijn.

Maarten Ghysels is een leraar in de liefdes- en minnekunsten. Als psychiater,relatietherapeut en seksuoloog heeft hij een degelijke klassieke basis, maar daarnaast is hij tevens lichaamsgericht psychotherapeut, sexual-grounding therapeut en tantraleraar. Oude en nieuwe inzichten met elkaar verbinden is één van zijn grote krachten. Omdat zijn CHANGE Evening op onze redactie zoveel losmaakte bij de deelnemers, vindt CHANGE Maarten dé geschikte man om zijn verdiepende en verrassende inzichten met onze lezers te delen

Author: Gina De Groote

Uitgever en hoofdredactrice van het online platform met community We are the CHANGE, vroeger CHANGE-magazine. Auteur van het boek My CHANGE. Ook bezielster van het platform DoodGelukkig.

Commentaren